УСЛУГИ

  • Container transport

  • Збирен контејнерски транспорт

  • Авионски транспорт на пратки

  • Копнен транспорт

  • Царинско посредување

  • Пристанишни активности

  • Карго осигурување

  • Банкарска гаранција за царински постапки