Общи условия

Политика по защита на лични данни

 

За „ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД е от голямо значение защитата на личната информация и дружеството полага големи усилия да защити в максимална степен личните данни станали ни известни в процеса на нашата дейност. В качеството ни на Администратор на лични данни, компанията предприема адекватни технически и организационни мерки, както е предвидено в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 или друг проложим законодателен акт в областта на защитата на данните за да гарантира прозрачност при тяхното събиране и обработване.

 

1. Кой обработва лични данни и как да се свържете с нас?

„ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД обработва лични данни в качеството си на Администратор на лични данни, като определя целите и средствата за обработването им.

„ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД е дружество със седалище в България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130516109. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, ул. Борово 52 Г ет.6 офис 9, имейл за контакт marketing@wto.bg, национален телефонен номер за контакт с всички офиси: 0700 18 WTO (986)

 

2. На кои лица обработваме личните данни?

Като настоящ или бъдещ клиент, при запитване за оферта и/или заявка за транспорт „ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД обработва данни за следните лица:
- Физическо лице, от името и за сметка на което ще бъде организирана спедиторската услуга 
или
- Служител на контрагента, чийто служебни задължения са свързани с организиране на спедиторската услуга

 

3. Какви лични данни обработваме?

Във връзка с изготвяне на оферта, заявка за транспорт и изпълнение на услугите, личните данни които обработваме са следните:
- при организиране на спедиторска услуга от името и за сметка а
на физическо лице – имена на лицето, адрес, имейл за връзка, телефонен номер, адрес на товарене и разтоварен пункт.
- при организиране на спедиторска услуга от името и за сметка на юридическо лице – имена на служителя на контрагента, който прави запитване или заявява услугата, имейл за контакт, телефонен номер и данни за фирмата.

 

4. За какви цели събираме и обработваме личните данни?

„ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД обработва личните данни за следните цели:
- във връзка с изготвяне на оферта и/или заявка за транспорт 
- при надлежно изпълнение на услугите предмет на офертата и/или заявката 
- поддържане на връзка при изпълнение на услугите и изпращане на валидни съобщения
За други цели, които обработваме личните данни:
- маркетингови кампании
- изпращане на ценови предложения и рекламни брошури 
В тези случаи обработваме личните данни на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време като натиснете бутона за отписване, разположен в края на полученото електронно съобщение.

 

5. Как съхраняваме и обработваме събраните лични данни?

„ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД съхранява събраните лични данни в електронен формат и/или на хартиен носител. Личните данни в електронен формат се подържат в база данни на сървъри в охраняем обект. Сървърите са защитени с пароли и инсталиран антивирусен софтуер ESET. 
Достъп до личните данни имат само служителите, които имат нужда от такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти във връзка с предоставяните услуги, като достапът до базата данни с цел ограничаване на неправомерно използване на данните е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли.

„ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД не предоставя лични данни на трети лица за маркетингови и рекламни цели.

 

6. Колко дълго съхраняваме събраните лични данни?

„ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД съхранява събраните лични данни съгласно срока, указан в законовите разпоредби, а когато няма нормативно определен срок, докато това е необходимо за целите във връзка с които се събират.

 

7. Какви са правата на лицата във връзка с защита на личните данни?

- право на достъп до данните. Лицето има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните;
- право на коригиране. Лицето има право да поиска от „ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него;
- право на изтриване. Лицето има право да поиска от „ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а „ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от обстоятелствата посочени в законодателството;
- право на ограничаване на обработването. Лицето има правото да поиска от „Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД да ограничи обработването на личните му данни в случаите предвидени в приложимото законодателство;
- право на преносимост на данните. Лицето има право да получи личните данни, които то е предоставило на „ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД и да прехвърли тези данни да друг оператор;
- право на възражение. Всяко лице може да упражни правата си чрез писмено съобщение до „ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД на публикуваните на официалния сайт на дружеството контакти.
- право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Ако смятате, че правата Ви на лице, чието лични данни се обработват, са нарушени от „ Уърлд Транспорт Оувърсийз – България“ ЕООД имате възможност да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е компетентен орган по прилагане на законодателството в областта на личните данни.